فروش شیر واشری کیزایران

شیر واشری که جهت حرکت سیال روی بدنه تعیین شده ، عموما در سیستم های بهداشتی، شبکــه هـای آبرسانی و همچنین قابل استفاده در شبکه های انتقال نفت، گازوئیل کاربرد دارد.