شیر شلنگی کیزایران

شیر شلنگی این نوع شیر را می توان برای لوله کشی تجاری و خانگی ، کاربرد های صنعتی ، گرمایی و نیازهای کشاورزی ، بهداشتی ، سیستم های بادی ، آبیاری و عموماً برای مایع های بی خطر بکار برد.